WPS定时自动备份怎么修改 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程

      第一步:在左上角的“WPS”菜单上,单击右下角的“选项”。

      

      WPS定时自动备份怎么修改

      第二步:在“选项”对话框中,选择“常规与保存”选项卡。

      

      WPS定时自动备份怎么修改

      第三步:在“定时备份,时间间隔”文本框中,设置间隔时间。

      第四步:单击“确定”。